14 December 2017

Tagalog Translation of the Lyrics of My Country 'Tis of Thee

Pagsasalin sa Filipino ng mga Liriko ng Bayan Ko Ito ay sa Iyo

This is a liberal translation in Filipino of the lyrics of the American patriotic song, My Country 'Tis of Thee. The lyrics were written by Samuel Francis Smith in 1831. It is sung to the tune of the Bitish royal anthem, God Save the Queen.

Ito ay isang malayang pagsasalin sa Filipino ng mga liriko ng makabayang awit ng Amerika, Bayan Ko, Ito ay sa Iyo. Ang mga liriko ay inakda ni Samuel Francis Smith noong 1831. Ito ay inaawit sa himig ng maharlikang himno ng Inglatera, Iligtas Nawa ng Diyos ang Reyna.

Bayan Ko, ito ay sa iyo
Masamyong lupain ng laya
Tungkol sa iyo ang pag-awit ko.
Dito namayapa ang aming mga ninuno
Dangal na lupa ng manlalakbay
Mula sa bawat gulod ng bundok

Kalayaan, hayaang tumaginting!

Bayan kong sinilangan, Ikaw

Tirahan ng maharlikang malaya
Ang ngalan mo aking minamahal.
Bundok mong bato at sapa aking nililiyag
Mga gubat at nililok mong burol
Puso ko'y pinukaw ng masidhing galak
Katulad ng mga nasa itaas.

Pasiglahin ng himig ang ihip ng hangin
At umugong nawa sa mga puno
Ang matamis na awit ng paglaya.
Gisingin nawa ang mga makataong dila
Lahat ng may buhay tulutang makilahok
Lansagin ang kanyang katahimikan ng gulod
Palawigin nawa ang kanyang tunog.

Bathala ng aming mga ninuno, sa Iyo
Ikaw na siyang may-akda ng laya
Patungkol sa Iyo kami ay umaawit.
Panatilihing masigla ang aming lupa
Kaagapay ng banal na sinag ng paglaya

Iligtas mo kami ng iyong kapangyarihan
Dakilang Bathala, aming Hari.