26 December 2009

Isang Libreng Hamlimbawa ng Pang-temang Sulatin at Tula sa Filipino

A Free Sample Theme Write-up and Poem in Filipino

This is a free sample theme write-up and poem in Filipino that may be used as a sample that can hopefully inspire the student to write about something that he or she has been given. Writing a similar write-up could help the student exercise imagination and express the feelings that are evoked when receiving a priceless gift.

Isang Lubos na Magandang Araw, ang Pang-temang Sulatin

Ang isang lubos na magandang araw ay bihirang mangyari. At kapag ito ay dumarating, makikita mo ang kinang ng mga likhang Diyos at ang karangyaan ng Panlangit na kapangyarihan. Ang magandang araw ay isang lubos na aginaldo na ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan.

Humakbang ka palabas ng bahay mo at ikaw ay babatiin ng malinaw na sikat na pinaliliwanag ang lahat at pinipilit na lumabas ang tunay at matingkad na kulay ng bawat bagay sa paligid. Ang ihip ng hangin ay mahinahon at malinis at ang iyong mga baga ay maligaya sa panglanghap ng kayamanang dulot ng sariwang hangin.

Ang araw ay hindi diretsahang tumutumbok sa iyo ngunit nananatili sa gilid at ang kanyang sikat at patagilid na tumatama at pinatatalbog ang init na pwedeng magdulot ng pagkabalisa at pawis. Ang malamig na hangin ay nagtataboy sa init at pinamamalaging kaaya-aya sa pakiramdam ang temperatura.

Ang halimuyak ng lupa ay tumitimo sa ilong mo tulad ng halimuyak ng matamis na tinapay mula sa pugon ng panadero. Nararamdaman mo ang haplos ng malumanay na simoy ng hangin sa iyong balat at nalalaman mo na ito ang Diyos na yumayakap sa iyong katawan at kinukulong ito sa malusong na timpla ng apoy at tubig.

Tumingin ka sa itaas at matatambad sa iyo ang malinaw na asul na langit na may karampot na matataas na ulap na hindi naman makakayanang maghatid ng ulan upang sirain ang lubos na magandang araw. Ito ay pahiwatig na walang pasubaling ginusto ng Diyos na ang araw na ito ay maging lubos na magandang araw.

Nalulungkot ka kapag ang Diyos ay nagpapakawala ng nakamamatay na mga bagyo na gumigiba sa mga istrukturang itinayo ng tao subalit kapag Siya ay nag-alay sa iyo ng isang lubos na magandang araw, minsan ay hindi mo man lang ito mapansin. Pero palagi itong dumarating kahit napapansin mo o hindi. Magiging kalunos-lunos kung hahayaan mo itong hindi napapansin dahil hindi mo malalaman kung kailan ang lubos na magandang araw ay darating.

Ang isang lubos na magandang araw ay aginaldo ng Diyos kaya pag ito'y dumarating, lumabas ka at tamasahin ito.

Ang Lubos na Magandang Araw, ang Tula

Salamat po Diyos
Para sa lubos na magandang araw
Na ipinagkaloob mo sa amin
Sa Iyong sankatauhan sa mundong ito.

Kami ay nagdarasal
Na ipahintulot Mong ang aming lupa
Ay maging malaya sa nakamamatay na bagyo
Na nagdudulot ng matinding paghihirap sa amin.

Hinihiling namin sa Iyo
Na kami ay bigyan ng marami pang
Aginaldo na marapat tanggapin ng Iyong mga tao
Ang aginaldo ng lubos na magandang araw.

Ang Lubos na Magandang Araw, Ang Sawikain

"Ang isang lubos na magandang araw ay kapag walang mga ulap at nakahapon sa mala asul na langit ay isang malabong larawan ng kapirasong puting buwan." - may akda hindi nalalaman

The free sample theme write-up and poem are my gifts to you, dear student, to help you pass your Filipino writing course. Don't just copy it for somebody else may do the same and both of your submissions will only be rejected. Believe that you can write one of your own and in one hour I'm sure you'll be able to come up with something. Ask an adult to check your work and inquire from them how you can improve it. Good luck.

Read my other article showing an example of an essay about an animal at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2012/01/isang-halimbawa-ng-sanaysay-tungkol-sa.html.

Read the free sample theme write-up and poem in English at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2009/12/free-sample-theme-write-up-and-poem-in.html.