15 February 2010

Paano Sumulat ng Sanaysay para sa mga Mag-aaral

How to Write your Student Essay

This article talks about a scheme to guide the student on how she can quickly write an essay assigned to her by her teacher. It is based on the traditional essay outline that begins with the introduction and flows into the body and ends with the conclusion.

Ang pagsulat ng sanaysay ay isa sa mga karaniwang ipinagagawa ng isang guro upang sanayin ang mga mag-aaral sa paglikha ng isang sulatin. Ang guro ay karaniwang nagbibigay ng mga paksang pagpipilian upang maging tema ng sulatin na gagawin ng mag-aaral. Ang tema ay maaaring isang sitwasyon o kaganapan o pwedeng isang tao o kagamitan na may kaugnayan sa pang araw-araw na pamumuhay.

Ang balangkas ng isang sanaysay ay kinapapalooban ng panimula, katawan at pangwakas na bahagi. Sa panimula ay dapat mong ipaalam ang iyong pangunahing punto at ipaliwanag kung bakit ang paksang ito ay mahalaga. Sa bahaging katawan ay dapat mong talakayin nang sunod-sunod ang mga pangalawang punto na tumutulong upang patunayan o suportahan ang iyong pangunahing punto. Ang pangwakas na bahagi ay kinapapalooban ng pag-uulit ng pangunahing punto at ng mga pangalawang punto sa pinaikling paraan.

Para makabuo ng isang sanaysay, nararapat na ikaw ay bumuo ng iyong pangunahing punto. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng iyong sanaysay. Ito ay kinapapalooban ng iyong kuru-kuro o pagtingin tungkol sa paksang ibinigay ng guro. Maaari kang manaliksik muna sa Internet upang malaman mo ang mga pagtingin ng iba't-ibang tao tungkol sa paksa ng iyong sulatin.

Mula sa iyong pangunahing punto ay dapat ka ring bumuo ng dalawa hanggang tatlong pangalawang punto na siyang magpapatibay sa iyong nabuong pangunahing punto. Ang mga pangalawang punto ay dapat mong talakayin nang sapat upang maliwanagan nang husto ang mga makakabasa ng iyong akda. Dapat mo ring ipakita kung paano tumutulong o sumusuporta ang bawat pangalawang puntong iyong nabuo sa iyong pangunahing punto.

Ang bahaging pangwakas ay nagsisilbing paraan upang mas matandaan ng mga makakabasa ng iyong sinulat ang pangunahing punto na iyong tinukoy at tinalakay sa iyong sulatin. Ito ay nagsisilbing pinaikling anyo ng iyong buong sanaysay. Dito ay uulitin mo sa maikling pananalita ang iyong pangunahing punto at kung paano tumutulong na patatagin ang iyong pangunahing punto sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iyong mga pangalawang punto sa iyong pangunahing punto.Depende kung gaano kalawak at kalalim ang gagawin mong pagtalakay hahaba o iikli ang iyong sanaysay. Kung simple lamang ang paksang napili mong talakayin, tama na ang gumawa  ka ng limang talata: unang talata para sa panimula, pangalawa hanggang pang-apat na talata para sa tatlong pangalawang puntong nais mong talakayin, at panglimang talata para sa iyong pangwakas.

Kung medyo maraming implikasyon ang napili mong paksa, pwede kang gumawa ng dalawang talata sa bawat bahagi ng iyong sanaysay at ang iyong likha ay aabot ng sampung talata. Kahit humaba pa ng ilang pahina ang iyong sulatin ay pareho din ang magiging balangkas nito tulad ng nasabi ko na: panimula, katawan at pangwakas ng bahagi.

Upang madali mong matandaan ang araling ito, isipin mo na lamang na ang balangkas ng isang sanaysay ay may mga bahagi na pwede mong ihambing sa Christmas tree. Ang tala ng Christmas tree ay kumakatawan sa iyong pangunahing punto. Ang iyong mga pangalawang punto ay siyang nagiging katawan ng Christmas tree. Ang ang iyong pangwakas na bahagi ang siyang kumakatawan sa patungan o base ng Christmas tree.

Ang paggawa ng sanaysay ay karaniwan na may takdang oras kaya dapat ay kumilos ka nang mabilis. Dapat ay piliin mo ang paksang mayroon kang mas maraming nalalaman. Isulat mo kaagad ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa paksa at bumuo ka agad ng iyong pangunahing punto. Sundin mo ang paraan na ipinakita ko at mabubuo mo nang mabilis ang iyong sanaysay.

Upang hindi mo makalimutan kung anu-ano ang dapat na isama sa iyong sanaysay, isipin mo lamang ang Christmas tree at madali mong maaala-ala kung anu-ano ang mahahalagang bahagi ng sanaysay at kung paano magbuo ng isang sanaysay. Umaasa ako na mayroon kang mahalagang aral na napulot sa pagbasa mo ng artikulong ito.

The article compares the outline of the essay to a Christmas tree with the star of the tree corresponding to the main point, the body with the secondary points, and the base of the tree likened to the conclusion of the essay. The use of the Christmas tree metaphor is to help the student easily remember the important parts of the essay.

Read my other article on how to write an essay about a person, animal or thing at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2010/02/paano-sumulat-ng-sanaysay-ukol-sa-isang.html.

Read my other article showing an example of a formal write-up in Filipino language at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2017/02/lumikha-at-gumamit-ng-sariling-musa.html.