19 November 2011

Tagalog Translation of the Gettysburg Address by Abraham Lincoln

Pagsasalin sa Tagalog ng Talumpati sa Gettysburg ni Abraham Lincoln

Ang sumusunod ay mga pananalitang binigkas ni Pangulong Abraham Lincoln upang parangalan ang mga kawal na nabuwal sa digmaang sibil ng Estados Unidos sa pinaglabanan sa Gettysburg, Pennsylvania noong ika-19 ng Nobyembre 1863.

The following are remarks made by President Abraham Lincoln to honor the soldiers who fell during the United States civil war on the battlefield at Gettysburg, Pennsylvania on the 19th of November 1863.

Walumpu't pitong taon na ang nakaraan, sa malawak na lupaing ito, ang ating mga ninuno ay nagtatag ng isang bagong bansa: binuo sa kalayaan at iniuukol sa panukala na ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay.

Tayo ngayon ay nakikilahok sa isang digmaang sibil, sinusubukan kung ang bansang ito o kahit anong bansang binuo at iniuukol ng ganito, ay kayang matagal na magbata. Nagkatagpo tayo sa isang dakilang pinaglabanan ng digmaang ito.

Tayo ay naparito upang iukol ang isang bahagi ng pinaglabanang ito bilang huling hantungan para doon sa nagalay ng kanilang buhay nang sa gayon ay mabuhay ang bansang ito. Nararapat lamang at matuwid na gawin natin ito.

Ngunit sa isang mas malawak na pagtingin, hindi natin maaaring ipatungkol, hindi natin maaaring dakilain, hindi natin maaaring pakabanalin ang lupang ito. Ang mga matatapang na kalalakihan, buhay man o patay na nakihamok dito, ay pinadakila ito nang mas nakahihigit pa sa ating munting kakayahang ito ay dagdagan o bawasan. Bahagya lamang na mapapansin ng mundo, ni hindi nito matatandaan ang mga binabanggit natin dito. Ngunit hindi nito malilimutan and kanilang ginawa dito.

Ito ay para sa atin, alalaon baga, upang dito'y maging nakalaan sa hindi pa natatapos na gawaing buong giting na itinaguyod ng mga nakihamok dito. Alalaon baga ay upang tayo ay maging nakalaan sa natitira pang dakilang gawaing hinaharap natin; na mula sa mga pinagpipitagang nangamatay ay huhugot tayo ng mas matibay na pagpapahalaga, sa simulaing kanilang pinagalayan ng buong huling sukat ng kanilang pagpapahalaga; na tayo dito ay matibay na mananalig na ang mga nangamatay na ito ay hindi namatay na bigo; na ang bansang ito sa ilalim ng Diyos, ay magkakaroon  ng isang bagong pagsilang ng kalayaan; na ang pamahalaang inaangkin ng tao, pamahalaang ginawa ng tao, pamahalaang para sa tao, ay hindi papanaw sa mundong ito.

Ito ay isang literal na pagsasalin sa Filipino ng Talumpati sa Gettysburg. This is a literal translation in Filipino of the Gettysburg Address.

Read my other article on Filipino translation of a few paragraphs in English at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2011/12/filipino-translation-of-few-paragraphs.html.