21 December 2011

Filipino Translation of a Few Paragraphs in English

Pagsasalin sa Filipino ng ilang Talata sa Wikang Ingles

Read the passage in English silently and understand it. It poses an opinion on why people like to listen to music before they go to sleep. Then read the passage in Filipino aloud. Ask a Filipino friend to help you with pronunciation.

Why we Need Music for us to Fall Asleep

Haven't you wonder why you play music when you feel sleepy and you would like to go to sleep? Maybe some people are acting like this because they would like to dream of a romantic scene more so if what they are listening to is sweet music or a love song. Still, others do not particularly give a reason except that they more easily fall asleep when they have music to listen to.

Maybe we should bear in mind that music has the power to reach the depth of our consciousness. And from there it has the power to take us into a peaceful state which brings about a pleasant feeling. And when we reach this stage, we will undoubtedly fall asleep.

But in my opinion the most plausible reason why we like to listen to music before we go to sleep is because we grew up this way. When we were still babies, our parents used to sing to us so that we can fall asleep. And when we are old enough, we still haven't forgotten this experience and we would like to go back to it again and again. As of now, we can no longer ask our parents to sing to us and thus we just make do with our favorite music.

Kung Bakit Kailangan Natin ang Musika para tayo ay Makatulog

Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagpapatugtog ka ng musika kapag ikaw ay inaantok at gusto mo nang matulog? Ang ilang tao siguro ay kumukilos ng ganito dahil gusto nilang makapanaginip ng isang romatikong eksena lalo pa nga kung ang kanilang pinakikinggan ay matamis na musika o awit ng pag-ibig. Ang iba naman ay walang binabanggit na dahilan maliban na lamang sa mas madali silang makatulog kapag meron silang nadidinig na musika.

Dapat siguro nating isaisip na ang musika ay may kakayahang dumako sa kalaliman ng ating kamalayan. At mula doon ay mayroon itong kakayahang dalhin tayo sa isang mapayapang kalagayan na nagdudulot ng kaaya-ayang pakiramdam. At kapag narating natin ang ganitong katayuan, walang duda na tayo ay makakatulog.

Ngunit sa aking palagay ang pinaka kapani-paniwalang dahilan kung bakit nais nating makinig ng musika bago tayo matulog ay dahil tayo ay lumaki sa ganitong paraan. Noong tayo ay mga sanggol pa, nakaugalian na ng ating mga magulang na awitan tayo upang tayo ay makatulog. At nang tayo ay matanda nang ganap, hindi pa rin natin nakakalimutan ang karanasang ito at nais natin itong balik-balikan. Sa ngayon, hindi na natin pwedeng pakiusapan ang ating mga magulang na tayo ay kanilang awitan kaya nagkakasiya na lamang tayo sa ating paboritong musika.

Read my other article on a Filipino translation of the lyrics of America the Beautiful at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2012/01/a-filipino-translation-of-lyrics-of.html.