07 January 2012

A Filipino Translation of the Lyrics of America the Beautiful

Isang Pagsasalin sa Pilipino ng mga Titik ng America the Beautiful

America the Beautiful is an American patriotic song. Its lyrics were written by Katharine Lee Bates and its melody was composed by Samuel Ward.

Ang America the Beautiful ay isang makabayang awitin ng Amerika. Ang kanyang mga titik ay sinulat ni Katharine Lee Bates at ang kanyang himig ay nilikha ni Samuel Ward.

Amerika, ang Kagandahan

O kagandahan para sa malawak na langit,
Para sa mga kayumangging alon ng butil,
Para sa bughaw na maharlikang kabundukan
Sa ibabaw ng maprutas na kapatagan!
Amerika! Amerika!
Sabugan ka nawa ng biyaya ng Maykapal
At kabutihan mo'y putungan ng kapatiran
Mula sa dagat hanggang sa kumikinang na dagat!

O kagandahan sa paanan ng manlalakbay
Sa iyong mahigpit at nag-aapoy na pagpapahalaga
Ang lagusan ng kalayaan ay tumitibok
Sa buong kasukalan!
Amerika! Amerika!
Nawa'y ituwid ng Maykapal ang bawat mong kapintasan,
Patotohanan ang iyong kaluluwa ng pagpipigil sa sarili,
Ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng batas.

O kagandahan para sa mga bayaning napatunayan
Sa mapagpalayang digmaan.
Silang umibig sa bansa ng higit sa sarili
At paglingap ng mas higit pa sa buhay!
Amerika! Amerika!
Ang iyong ginto nawa'y dalisayin ng Maykapal
Hanggang lahat ng tagumpay ay maging karangalan.
At bawat pakinabang ay maging kabanalan.

O kagandahan para sa pangarap ng makabayan
Na nakatatanaw sa dako pa ng mga taon
Mga namumuti mong kalunsuran ay nagniningning
Hindi natatabingan ng makataong luha!
Amerika! Amerika!
Sabugan ka nawa ng biyaya ng Maykapal
At kabutihan mo'y putungan ng kapatiran
Mula sa dagat hanggang sa kumikinang na dagat!

Read my other article on Filipino translation of a poem in the English language at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2012/01/pagsasalin-sa-pilipino-ng-isang-tula-sa.html.