08 January 2012

Pagsasalin sa Pilipino ng Isang Tula sa Wikang Ingles

Filipino Translation of a Poem in the English Language

According to the author of the poem, dreams not acted upon deteriorates into the category of wishful thinking and that today is the best moment to launch the start-up activities that would lead you to achieving your goals. You can ask a Filipino friend to help you read and understand the Filipino translation.

Sang-ayon sa may-akda ng tula, ang mga pangarap na hindi pinagkaka-abalahan ay nahuhulog sa uri ng pananaginip nang gising at ngayon ang pinakamabuting panahon upang ilunsad ang mga pangunang gawain na mag-aakay sa iyo upang makamtan mo ang iyong mga layunin. Pwede kang makiusap sa isang kaibigang Pilipino para matulungan kang basahin at unawain ang pagsasalin sa Pilipino.

Dare to Dream

There are some times when you want done
Something that you think ought to have come.

But fear comes up to block the path
Insisting not you can do that
Whispering to you it's not yet time
Or arguing yet you don't know how.

But things are such that they can't wait
Fear not for you have got what it takes
The things that look the way they seem
Are usually not what they really mean.

You will only get what God can give
If you dare to dream what you should have.

Mangahas na Mangarap

May mga pagkakataon na meron kang gustong mangyari
Isang bagay na sa palagay mo ay dapat na dumating.

Pero lumilitaw ang takot upang harangan ang daan
Iginigiit na hindi mo pwedeng gawin iyan
Ibinubulong sa iyo na hindi pa ngayon ang panahon
O kaya'y nakikipagtalo na hindi mo alam kung paano.

Ngunit likas sa mga bagay na hindi pwedeng maghintay
Huwag matakot pagkat may sapat kang kakayahan
Ang mga bagay na kung titingnan ay parang ganoon
Sa kadalasan ay hindi talagang ganyan.

Makukuha mo lamang ang maibibigay ni Bathala
Kung mangangahas kang mangarap ng anong meron ka dapat.

Read my other article on Filipino translation of the first few words of the Sermon on the Mount at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2012/05/pagsasalin-sa-pilipino-ng-mga-unang.html.