26 February 2012

Isang Halimbawa ng Kritikal na Pagsusuri sa Isang Isyung Kontrobersiyal

An Example of a Critical Examination of a Controversial Issue

Students of the Filipino language may be required to submit a written composition that expresses the student's point of view in regard to a current controversial issue. The students are asked to assume a positive or negative position and defend their points of view. They are required to explain why they believe that their point of view is better than the opposite position. Here is an example of how a student may proceed in discussing a position that she had taken with respect to an issue that touches the ordinary lives of the Filipinos.

Kailangan Pa Bang May Misa sa Kasal sa Simbahan?

Karaniwan na sa pagkakasal sa simbahan na ito ay isinasagawa sa loob ng isang banal na misa. Ito ay isang pagtatanong kung ito ay nararapat at kinakailangan sa ilalim ng simpleng pagkaalam at pagkaunawa base sa karaniwang panglipunan at pangrelihiyong kaalaman. Sa una pa lamang ay aking ipinababatid na wala akong pampaaralang kakayahan upang talakayin nang masigasig ang isyung ito. Ito ay isa lamang hayagang pagmumuni-muni tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa karaniwang buhay ng mga Pilipino.

Sa aking makitid na pagtingin, ang misa ay isang dakilang paggunita sa mga huling oras ng Panginoong Hesus sa mundong ibabaw upang harapin ang kanyang kamatayan ayon sa kagustuhan ng Diyos Ama. Ito ay sagrado at malungkot na muling pagsasagawa ng pag-aalay ng buhay ng Panginoon upang sagipin mula sa apoy ng impiyerno ang buong sansinukob. Tayo ay taimtim na nananalangin at uumihingi ng tawad sa ating mga kasalanan.

Ang kasalan ay isang sagradong seremonya din na kung saan ay ating hinihiling na basbasan ng langit ang kasunduan ng mga nagpapakasal. Ngunit ang seremonyang ito ay hindi malungkot at hindi panahon upang tayo ay magnilay sa ating mga kasalanan o papurihan ang Dakilang Lumikha. Tayo ay nagagalak at nagbubunyi na ang pag-ibig sa pagitan ng nagpapakasal ay magiging simula upang isilang ang isang bagong pamilya na magdudulot ng panibagong tao sa ating lipunan.

Lumalabas na parang hindi angkop na pagsamahin ang taimtim na pagdadaos ng misa ay ang masayang pagdiriwang sa pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Sa aking palagay ay walang matibay na dahilan upang ang dalawang magkaibang pagdiriwang ay pagsasamahin sa isang okasyon.

Mayroong ibang tao na nagnanais lamang na makilahok sa pagdaos ng banal na misa ngunit sa kasawiang palad ay napipilitan na maging saksi sa kasalan ng dalawang tao na hindi naman niya kakilala. Para sa kanila, mukhang hindi marapat na pahabain ang misa dahil lamang sa may dalawang tao na nagkasundo na magpakasal sa araw din na iyon. Ang karaniwan nilang reaksiyon ay umalis na lamang sa simbahan upang idulot ang nalalabi pang oras sa pagsasagawa ng tungkulin sa kanilang pamilya o sa kanilang hanap-buhay.

Sa ating pakikihamok sa pangaraw-araw na buhay ay nagkakaroon tayo ng mga kaibigan na maaring kaanib ng ibang relihiyon. Kung nais natin silang imbitahin upang saksihan ang ating pagpapakasal, sa aking palagay ay hindi makatwiran na pilitin sila na makibahagi sa misa na napapaloob ang ating kasal. Nakalulungkot na ang mga taong ito ay nagpapasiya na hindi na lamang makibahagi sa seremonya ng ating kasal at makilahok na lamang sa salu-salo na karaniwang isinasagawa pagkatapos ng seremonya ng kasal.

Sa ibang mauunlad na bansa sa aking pagka-alam ay hindi pinagsasama ang banal na misa at seremonya ng kasal. Ang pagsasama ng misa at kasal sa isang okasyon ay kaugalian lamang na namana ng mga Pilipino buhat sa kanilang mga ninuno. Panahon na siguro upang tukuyin kung ito ay nararapat o makatwiran. Dapat siguro ay bigyang laya ang mga nagpapakasal upang magkaroon ng kapangyarihan na magpasiya kung magkakaroon ng misa o hindi sa kanilang kasal. Hindi siguro nararapat na pilitin sila na magkaroon ng misa sa kanilang kasal kung sa kanilang palagay ay hindi na ito kinakailangan.

Basahin ang iba ko pang artikulo tungkol sa isang libreng halimbawa ng pang-temang sulatin at tula sa Pilipino sa: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2009/12/isang-libreng-hamlimbawa-ng-pang-temang.html.