23 May 2012

Pagsasalin sa Pilipino ng mga Unang Pananalita ng Pangaral sa Kabundukan

Filipino Translation of the First Few Words of the Sermon on the Mount

This translation is based on the compilation, Sermon on the Mount and Other Sayings of Jesus, arranged by Br Sean, a choir monk in 2009. which provides an abridged version of the Bible passage. The original book may be viewed or downloaded from www.archive.org.

Ang pagsasaling ito ay hango sa pagsasalansan, Pangaral sa Kabundukan at Iba Pang Pananalita ni Hesus, isinaayos ni Br Sean, isang mangaawit na monghe, na naglalaman ng pinaikling bersiyon ng sipi ng Bibliya. Ang orihinal na aklat ay maaaring tunghayan o kopyahin mula sa www.archive.org.

Pagkakita niya sa maraming tao, umakyat siya sa bundok at nang siya ay maupo, ang kanyang mga tagasunod ay lumapit sa kanya.

At binuksan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila, nagsasabing:

Pinagpala ang mga dukha sa kasiglahan pagkat sa kanila ang kaharian ng langit.

Pingapala silang nagdadalamhati pagkat sila ay pagiginhawain.

Pinagpala ang mga maamo pagkat mamanahin nila ang daigdig.

Pinagpala silang mga nagugutom at nauuhaw dahil sa pagmamatuwid pagkat sila ay masasapatan.

Pinagpala ang mga maawain dahil magkakamit sila ng awa.

Pinagpala ang mga dalisay sa puso dahil makikita nila ang Diyos.

Pinagpala ang mga nagtataguyod sa kapayapaan pagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos.

Pinagpala ang mga pinahihirapan alang-alang sa pagmamatuwid pagkat sa kanila ang kaharian ng langit.

Pinagpala ka kapag nilalait at pinahihirapan ka ng mga tao at binibigkas ang lahat ng uri ng kasamaan laban sa iyo na mga maling paratang nang dahil sa akin.

Magdiwang at matuwa pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit at sapagkat pinahirapan din ng mga tao ang mga propetang nauna na sa inyo.

Ngunit hapis ang para sa inyo kayong mga mayayaman pagkat natanggap na ninyo ang inyong kaaliwan.

Hapis para sa inyo kayong mga busog na ngayon pagkat kayo'y magugutom.

Hapis para sa inyo kayong humahalakhak ngayon pagkat kayo ay magdadalamhati at tatangis.

Hapis sa inyo kapag lahat ng tao ay nagwiwika ng maayos sa inyo pagkat ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ama sa mga nagpapanggap na propeta.

Read my other article on an English Translation of a Short Poem in Filipino at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2012/06/english-translation-of-short-poem-in.html.