30 June 2014

Filipino Translation of the Prayer of Saint Francis of Assisi

Pagsasalin sa Pilipino ng Panalangin ni San Francisco ng Assisi

This is a literal translation in Filipino of the prayer of Saint Francis of Assisi. Scholars are in doubt as to the authorship of the work by Saint Francis of Assisi. According to Dr. Christian Renoux, Associate Professor of the University of Orleans, France, it first appeared in a spiritual magazine published by a Catholic association in Paris with no author attribution. Dr.Renoux said that the original title of the work was "A Beautiful Prayer to Say During the Mass".

Ang Panalangin ni San Francisco ng Assisi

Panginoon, gawin mo akong kasangkapan ng Iyong kapayapaan;
Kung saan may pagkamuhi, hayaan mong magpunla ako ng pagmamahal;
Kung saan may pananakit, pagpapatawad;
Kung saan may pagaaway, pagkakasundo;
Kung saan may pagkakamali, katotohanan;
Kung saan may pagaalinlangan, pananampalataya;
Kung saan may pagkabigo, pagasa;
Kung saan may kadiliman, liwanag;
At kung saan may kalungkutan, kasiyahan.

O Mapagpalang Guro, iyong marapatin na ako'y hindi maghangad
Na arugain sa halip na magaruga;
Na maunawaan sa halip na umunawa;
Na mahalin sa halip na magmahal.

Sapagkat nasa pagbibigay na tayo ay nakatatanggap;
Nasa pagpapatawad na tayo ay napapatawad;
Nasa pagkamatay na tayo ay isinisilang sa buhay na walang hanggan.

More details about the prayer can be found at the Franciscan Archive at: http://www.franciscan-archive.org/franciscana/peace.html.

Read my other article on translation to Filipino of the poem I Will Go On at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2016/04/filipino-translation-of-i-will-go-on.html.