28 July 2017

Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Sarili

This is an essay example about oneself. It presents a creative way of talking about oneself by pointing out the things that a person likes or dislikes. It is intended to help language students make up their minds on how to go about writing their essay.

Ito ay isang halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili. Ito ay nagpapamalas ng malikhaing paraan ng pagsasalita tungkol sa sarili sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga gusto at hindi gusto ng isang tao. Ito ay naglalayong matulungan ang mag-aaral ng wika na makapagpasiya kung paano gagawin ang pagsusulat ng kanyang sanaysay.

Ang Aking mga Gusto at Hindi Gusto

Ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian at siya ay kakaiba sa mga natitira pang mga tao. Ang pagkakaibang ito ang siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Halimbawa si Juana ay mabait ngunit si Pedro ay pangit.

Ang akin pong pagkatao ay nakalantad na sa lahat. Ang mga importanteng datos tungkol sa akin ay nakatala na sa mga rekord ng ating paaralan. Hindi na po kailangang ulitin pa dito ang mga ito.

Sa pakikisalamuha ko sa mga kapwa mag-aaral at guro ay magkakaroon ka na ng ideya kung sino ako. Malalaman mo ang aking batayang katangian at mahihinuha mo ang pansamantalang lagay ng aking emosyon sa pabago-bagong takbo ng buhay. Konting pagmamasid lang at makikilala mo na kung sino ako.

Ngunit sa aking palagay ay mas mahalagang malaman kung ano ang gusto ko. Sa ganitong paraan ay madadalian kayong pakitungunan ako. Ito po ang buod ng sulating ito.

Mahalaga po sa akin na ako ay tratuhin ng iba na may respeto. Natutuwa ako na iginagalang mo ang aking pagkatao at ipinamamalas mo ang bagay na ito sa iyong kilos at gawa. Hinihiling ko na huwag mong abusuhin ang aking kabaitan at unawain mo ang aking kahinaan at iba pang kapintasan.

Naiinis po ako sa pagwawalang bahala ng ibang tao sa mga bagay na mahalaga sa akin. Para sa akin ang pagiging walang pakialam ay sukdulan na ng kasamaan. Nanaisin ko pa na magpakita ka ng pagkadismaya sa akin kesa hindi mo bibigyang pansin ang sinsasabi ko dahil ito ay walang kwenta. Masakit para sa akin kung hindi mo binibigyan ng kaukulang importansiya ang isang bagay na aking pinahahalagahan.

Nais ko po na magpakatotoo ang mga taong aking nakikilala. Nakakadismaya ang malaman na ang isang tao ay nagkukunwari lamang pala. Huwag na po tayong magplastikan. Sayang ang panahong ginugugol natin sa isat-isa. Wala pong patutunguhan ang ganitong uri ng usapan.

Lahat po tayo ay may kabutihan at kasamaan sa ating pagkatao. Wala pong tao na perpekto. Ang tanging hiling ko ay tanggapin mo ako bilang ako kasama na ang aking kabutihan at kapintasan. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagtanggap na may pagunawa.

Ngayong alam mo na ang aking mga gusto at hindi gusto, umaasa ako na madali mong matutuklasan kung paano ako pakikitunguhan.